เช่ารถถูก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1 สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่สนใจจะเช่ารถ เอกสารที่ต้องใช้ มีดังต่อไปนี้

1 บัตรประชาชน

2 ใบขับขี่รถยนต์

3 บัตรเครดิต (ถ้ามี)

4 บัตรพนักงงาน หรือ สลิปเงินเดือน ล่าสุด

5 ที่อยู่ปัจจุบัน,สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย

6 เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ Line ID


สำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ท่านต้องแสดง "สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งไปและกลับ"


สำหรับลูกค้าที่จะเช่ารถแก้ขัด หรือ เช่ารถระหว่างซ่อม หรือหารถใช้ระหว่างซ่อม เพิ่มเติมเอกสาร คือ สำเนาใบรายการจดทะเบียนรถยนต์, ใบเคลมรถยนต์ที่บริษัทประกันภัยออกให้ และ ใบรับรถที่อู่ หรือ ศูนย์บริการออกให้


สำหรับลูกค้าในประเภทนิติบุคคลหรือบริษัท ให้ใช้เอกสารดังนี้

1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน

2 สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) งวดล่าสุด ที่อายุไม่เกิน 1 เดือน

4 หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)

5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

7 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

*** เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีมีผู้ขับเสริม จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วย ***

Visitors: 97,879